Our Team

Spine Surgeons

Dr. Nitin Shetty, UK
Dr. Tarush Rustagi, Delhi
Dr. Bharat Sarkar, Bangalore
Dr. Nishant Kumar, Jamshedpur
Dr. Akshay Gadiya, Jalna

Spine Physiotherapy & Rehabilitation